“ნამოხვანჰესზე ხელმომწერ ხელისუფლებას რომ ხალხი მხარს დაუჭერს, მაშინ ის უნდა მოემზადოს, რომ მალე გაყრიან ამ ქვეყნიდან და ეროვნულ უმცირესობაში გადავლენ”-დემურ გიორხელიძე

ავტორი შორენა პირველი
“ეს არის დანაშაული, ნამოხვანჰესზე ხელმომწერ ხელისუფლებას რომ ხ ა ლ ხ ი მხარს დაუჭერს, მაშინ ის უნდა მ ო ე მ ზ ა დ ო ს იმისთვის, რომ მალე გ ა ყ რ ი ა ნ ამ ქვეყნიდან და ქართველები თუ ასე გააგრძელებენ, აუცილებლად გადავლენ ე რ ო ვ ნ უ ლ   უ მ ც ი რ ე ს ო ბ ა შ ი,”-ამის შესახებ ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე საუბრობს. მისი თქმით, ნამოხვანჰესის პროექტი არა ენერგეტიკა, არამედ-პოლიტიკაა.
..ნ ა მ ო ხ ვ ა ნ ჰ ე ს ი – ეს არის პ ო ლ ი ტ ი კ ა, ეს არ არის ე ნ ე რ გ ე ტ ი კ ა.
მე ძალიან კარგად ვიცი, რას ვამბობ. მე თვითონ ვარ ავტორი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების კონცეფციის, რომელიც გავაკეთე ბრწყინვალე ენერგეტიკოსებთან ერთად. ზუსტად ვიცი, როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა. ვიღაცეები გამოვიდნენ და ამბობენ, რომ თითქოს ენერგეტიკით იღუპება ქვეყანა, ეს არის უპასუხისმგებლო ენერგეტიკოსების განცხადებები, რომლებიც ამ დანაშაულებრივი განცხადებებით ყველაფერ კ ლ ა ნ უ რ ს უჭერენ მხარს. ❗
აქ  ა რ ა ვ ი თ ა რ ენერგეტიკაზე არ არის საუბარი, აქ არის სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი. ასეთი ხელშეკრულება არ შეიძლება ოდნავ მაინც გონიერმა კი არა, თუნდაც ს უ ს ტ მ ა ხელისუფლებამ დადოს. ეს არის დანაშაული, ამის ხელმომწერ ხელისუფლებას რომ ხ ა ლ ხ ი მხარს დაუჭერს, მაშინ ის უნდა მ ო ე მ ზ ა დ ო ს იმისთვის, რომ მალე გ ა ყ რ ი ა ნ ამ ქვეყნიდან და ქართველები თუ ასე გააგრძელებენ, აუცილებლად გადავლენ ე რ ო ვ ნ უ ლ უ მ ც ი რ ე ს ო ბ ა შ ი.
ჩვენ ვართ უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ზღვარზე. იმერეთი არის საოცარი მხარე, ე რ ო ვ ნ უ ლ ი ბ ა ლ ა ნ ს ი ს თვალსაზრისით ვამბობ, თორემ ყველა მხარე საოცარია. რა გააკეთეს იქ ❓– უნივერსიტეტი, ვ ი თ ო მ გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს კერა შექმნეს და ამ დროს უცხოელები ჩამოყავთ, პ ა კ ი ს ტ ა ნ ი, ი ნ დ ო ე თ ი და ა რ ა ბ უ ლ ი ქვეყნები.
ხარაგაულის რაიონში ასობით ჩ ი ნ ე ლ ს დატოვებენ, აქ რიონის ხეობას მთლიანად თ უ რ ქ ე ბ ს აძლევენ, მითხარით, ამას ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე ბ ა შეიძლება ა კ ე თ ე ბ დ ე ს?
ამიტომ, ამის მოთმენა და იმის თქმა, რომ თქვენც რაღაცას გადმოგიგდებთ და ისარგებლებთ, თუ ქ ა რ თ ვ ე ლ ე ბ ი ამაზე წავლენ, ისინი სასტიკად დ ა ი ს ჯ ე ბ ი ა ნ.
არის დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი  ჩ ა დ ე ნ ი ლ ი, ეს ხალხი აუცილებლად უნდა გ ა ს ა მ ა რ თ ლ დ ე ს, ❗ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს გ ა ვ ი დ ა, მაშინ ჩვენ უნდა ვ ე ლ ო დ ო თ, რომ მოხდება ქვეყნის ფ ა რ თ ო მ ა ს შ ტ ა ბ ი ა ნ ი  გ ა ყ ი დ ვ ა”-აცხადებს დემურ გიორხელიძე.

You may also like

Leave a Reply